KOLEGIJI AKADEMIKA RANKA MATASOVIĆA u šk. g. 2020/2021

COURSES TAUGHT IN 2020/2021

 

 

1.  Indoeuropska lingvistika (za lingviste) 2 + 0 - obavezan kolegij 1. g. (zimski semestar); 3 ECTS / Uvod u indoeuropsku lingvistiku (za nelingviste) 2 + 0 izborni kolegij (zimski semestar) 3 ECTS

Zbog posebnih, epidemijom COVID-19 izazvanih uvjeta nastave ove školske godine nastava će se uživo iz ovog kolegija održavati po grupama, na smjenu, prema sljedećem rasporedu (srijedom od 12.30 u D-V):

Studenti čija prezimena počinju slovima A-J: 14.10., 4.11., 2.12., 15.1.

Studenti čija prezimena počinju slovima K-P: 21.10., 11. 11., 9.12., 22.1.

Studenti čija prezimena počinju slovima R-Ž: 28.10., 25.11., 16.12., 29.1.

U onim tjednima u kojima neka grupa studenata ne prati nastavu uživo, pratit će ju preko sustava Omega (platforma Big Blue Button).

Dolazak na nastavu uživo nije obavezan (svi studenti koji to žele mogu nastavu pratiti samo on-line).

Lozinka za e-kolegij na Omegi: Ielin2020 (i studenti „Indoeuropske lingvistike“ i „Uvoda u ie. lingvistiku“ upisuju kolegij koji se na Omegi zove „Indoeuropska lingvistika“, šifra LIN-IE)

Uvjet je položen ispit sa zadatcima objektivnog tipa. Studenti nezadovoljni ocjenom na pismenom ispitu mogu polagati i usmeni ispit (na kojem mogu dobiti višu, ali i nižu ocjenu).

Na kolegiju se studenti upoznaju s poviješću starih ie. jezika, upoznaju s metodama poredbene lingvistike i s osnovnim obilježjima pojedinih skupina ie. jezika.

Pregled tema (po satima): 1. Dokaz genetskog srodstva i podjela ie. jezika 2. Anatolijski jezici 3. Indoiranski jezici 4. Indoiranski jezici 5. Grčki jezik 6. Italski jezici 7. Keltski jezici 8. Germanski jezici 9. Baltoslavenski jezici 10. Armenski, toharski i albanski jezik 11. Slabo posvjedočeni indoeuropski jezici 12. Dubinska genetska srodnost ie. jezika. Nostratička teorija 13. Problem pradomovine Indoeuropljana.

Literatura:

R. S. P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics, Benjamins, Amsterdam 1995.

R. Matasović, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, MH, Zagreb 1997.

M. Kapović, Uvod u indoeuropsku lingvistiku, MH, Zagreb 2008.

Introduction to Indo-European Linguistics

The course outlines the history of the old IE languages, introduces the students to the methods of comparative linguistics, and deals with the main features of individual branches of IE.


 

2.  Poredbena gramatika indoeuropskih jezika 2 + 1 – izborni kolegij, zimski semestar; 5 ECTS

Lozinka za e-kolegij na Omegi: Armenski2020 (šifra kolegija: Ie-ARM)

Obaveze studenata: položeni kolokviji i ispit.

Uvjeti: očekuje se da studenti koji upisuju imaju položen ispit iz ie. morfologije , no moguće je kolegij upisati i bez toga.

Poredbenopovijesno se obrađuje gramatika staroarmenskog jezika. Razmatraju se problemi rekonstrukcije indoeuropskog prajezika, diskutiraju konkretni slučajevi staroarmenskih i indoeuropskih etimologija, raspravlja o problemima genetske supklasifikacije indoeuropskih jezika. Čita se i jedan staroarmenski tekst (u transliteraciji).

 

Pregled tema (po satima):

 

 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju.
 2. Osnove povijesti staroarmenskog jezika (s osvrtom na kasniju povijest armenskoga).
 3. Staroarmenski unutar indoeuropske jezične porodice.
 4. Poredbena fonologija I: okluzivi.
 5. Poredbena fonologija II: sonanti.
 6. Poredbena fonologija III: frikativi i afrikate.
 7. Poredbena fonologija IV: vokali.
 8. Poredbena morfologija I: imenice.
 9. Poredbena morfologija II: zamjenice.

10.                            Poredbena morfologija III: sustav prezenta.

 1. Poredbena morfologija IV: aorist i mediopasiv.
 2. Glagolski načini.
 3. Nefinitni glagolski oblici.

14.         Sintaksa. Arealno-tipološka obilježja armenskoga jezika. Armenski i kavkaski jezici

.Literatura:

R. Matasović: A grammatical sketch of Classical Armenian (skripta).

H. Martirosyan: Etymological dictionary of the Armenian inherited lexicon, Brill, Leiden 2010.

R. Schmitt: Grammatik des klassisch-armenischen, IBS,

Innsbruck 1981.

Comparative grammar of Indo-European languages

Every year we discuss in some detail the comparative and historical grammar of an early IE language; this year we shall focus on Classical Armenian and its position among Indo-European languages.


 

3.  Uvod u staroirski 0 + 2 - izborni kolegij A; dvosemestralni predmet (računa se kao tečaj ie. jezika); u prvom semestru nosi 3 ECTS, u drugom semestru 2 ECTS. Studenti u ISVU moraju upisati dva različita kolegija (Staroirski I i Staroirski II).

Lozinka za e-kolegij na Omegi: Staroirski2020 (šifra kolegija: IE-Staroirski)

Uvjet - položen kolokvij

Obaveze studenata: pohađanje nastave i položen kolokvij na kraju oba semestra.

Iznose se osnove staroirske gramatike, a studenti se osposobljavaju za čitanje lakših tekstova.

Introduction to Old Irish

Basics of Old Irish grammar are taught and students are prepared to read simple texts in the language.

Literatura:

R. Thurneysen, A Grammar of Old Irish, DIAS, Dublin 1946.

R. Matasović, Kratka gramatika staroirskoga jezika (skripta): http://deenes.ffzg.hr/~rmatasov/irskripta.pdf

 


4. Jezici svijeta – 2 predavanja i 1 seminara, izborni kolegij; ljetni semestar; 5 ECTS.

 

Uvjet: nema

 

Obaveze studenata: pohađanje nastave i polaganje ispita

 

Na ovom se kolegiju studenti upoznaju s jezičnom raznolikošću svijeta. Pokazuje se kako su u svijetu rasprostranjene najveće jezične porodice, koja su im tipološki najvažnija obilježja, te koji su jezici (i porodice) zastupljeni u pojedinim državama. Razlike u jezičnoj raznolikosti (arealnoj i tipološkoj) u pojedinim dijelovima svijeta objašnjavaju se povijesnim i pretpovijesnim migracijama i jezičnim kontaktima. Seminar iz ovoga kolegija drži asistent Jurica Polančec.

 

 

Languages of the world

 

This course introduces students to the world's linguistic diversity.

 

Literatura:

 

R. Matasović, Uvod u poredbenu lingvistiku, MH, Zagreb 2001.

 

R. Matasović, Jezična raznolikost svijeta, Algoritam, Zagreb 2006.

 

A Lyovin, An Introduction to the Languages of the World, O. U. P. Oxford 1997.

 

WALS: www.wals.info

 

 

 

 

 


 

5. Indoeuropeističko čitanje latinskih tekstova - 2 sata predavanja + 1 sat seminara. Izborni kolegij. Ljetni semestar; 5 ECTS

Uvjet: položen ispit iz "Indoeuropske lingvistike" (za lingviste ili nelingviste)

Obveze studenata: pohađanje nastave, pisanje zadaća i polaganje pismenog ispita

 

Na primjeru jedne Plautove komedije studenti se upoznaju s osobitostima starolatinske gramatike, razlikama spram klasičnog latinskoga, te s mjestom latinskoga među indoeuropskim jezicima. Obrađuju se odabrana poglavlja iz latinske povijesne fonologije i etimologije. Govori se i o antičkoj produkciji Plautovih komedija. Seminar iz ovoga kolegija drži asistent Jurica Polančec.

 U 2020. čitat ćemo Plautovu komediju Aulularia.  (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0032).

 

Indo-Europeanist Reading of Latin Texts 

A comedy of Plautus is analyzed, and the grammatical differences between Early and Classical Latin are highlighted, as well as the position of Latin among the IE languages. Etymology and cultural and historical meaning of selected Latin lexemes are discussed in cooperation with the students. In 2020 we will read Plautus' Aulularia.

Obaveze studenata: redovito pohađanje nastave i polaganje ispita.

Obavezna literatura:

Matasović, R. Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb 1997. (najbolje je konzultirati drugo izdanje 2010.)

 

Dodatna literatura:

1. Jezik

Bennett, C. E. Syntax of Early Latin, Vol. II: the Cases, Boston 1914.

Blümel, W, Untersuchungen zu Lautsystem und Morphologie des vorklassischen Lateins, R. Kitzinger, München 1972.

Lindsay, W. M. Syntax of Plautus, Oxford 1907.

Lodge, G. Lexicon Plautinum, Teubner, Leipzig I: 1904-1924, II: 1926-1933.

Menge, H. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000.

 

2. Kritika

Fraenkel, E. Plautinisches im Plautus, Berlin 1922.

Lefevre, E. (Hg.) Die römische Komödie: Plautus und Terenz, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstandt 1973.

Leo, F. Plautinische Forschungen, Berlin 1912.

Marshall, C. W. The Stagecraft and Performance of Roman Comedy, Cambridge 2006.

Segal, E. Roman Laughter. The Comedy of Plautus, Oxford University Press, Oxford 1988.

 


6. Indoeuropska mitologija (2 sata predavanja + 1 sat seminara. Izborni kolegij. 5 ECTS). Uvjet: položena indoeuropska lingvistika (za lingviste ili nelingviste).

Na prvo predavanje (15.10.2020.) studenti trebaju doći prema sljedećem rasporedu:

Studenti čije prezime počinje slovima A-K: u 11h (A 113)

Studenti čije prezime počinje slovima L-Ž: u 12h (a 113)

Lozinka za e-kolegij na Omegi: Iemit2020 (šifra kolegija: IeMit)

Na ovom kolegiju kritički ćemo čitati tekstove relevantne za rekonstrukciju indoeuropske religije i mitologije. Tekstovi se čitaju u prijevodu, uz ilustraciju originala. Usporedbom i etimološkim analizama vjerske terminologije i frazeologije dolazi se do zaključaka o naravi i strukturi indoeuropske religije.

Pregled tema (po satima): 1-3 Vedska mitologija; odabrani odlomci iz RG-vede; 4. Avestička mitologija; odabrani odlomci iz Aveste; 5. Italska mitologija; Iguvinske tablice, Katon, Livije; 6. Keltska mitologija: Cezarova svjedočanstva, irske sage, Mabinogi; 7-8. Germanska mitologija; odabrani odlomci iz Edde; 9-12.Baltoslavenska mitologija; odabrane litavske i latvijske daine, slavenski folklorni tekstovi.

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, održano izlaganje o temi koja je unaprijed dogovorena s predavačem i predan seminarski rad čija je ocjena ujedno i ocjena iz ispita na ovom kolegiju.

Literatura:

J. Puhvel: Comparative Mythology, J. Hopkins University Press, Baltimore 1989.

J. Mallory: Indoeuropljani. Zagonetka njihova podrijetla, ŠK, Zagreb 2005.

R. Matasović: A Reader in Indo-European Religion (skripta): http://www.ffzg.hr/~rmatasov/PIE Religion.pdf

M. L. West: Indo-European Poetry and Myth, Oxford University Press, Oxford 2008.

 

Proto-Indo-European Mythology

In this course, we read ancient religious texts in various Indo-European languages; by analyzing them philologically and etymologically conclusions about PIE religion are reached.


 

7. Indoeuropeističko čitanje staroirskih tekstova (2 sata seminara. Izborni kolegij. Preduvjet: položen staroirski tečaj 1 i 2. 3 ECTS boda.

Uvjet: položen Uvod u staroirski (Staroirski I i II).

Obveze studenata: pohađanje nastave i pisanje zadaća (prevođenje dijelova teksta).

Kolegij se održava u dogovoru sa studentima (kad se skupi dovoljno zainteresiranih), uvijek u ljetnom semestru. Na seminaru se čita i filološki analizira odabrana priča na staroirskom jeziku.

Literatura

R. Matasović: Kamen kraljeva. Srednjovjekovne irske sage, Ex libris, Zagreb 2005.

U 2019-20 čitat ćemo „Priču o svinji Mac Dathóa“: http://deriv.nls.uk/dcn6/8189/81895148.6.pdf

 

 Reading Old Irish Texts

A prose story in Old Irish is read, translated, and interpreted philologically.