Ranko Matasović

POPIS PREDAVANIH KOLEGIJA (1990-2020)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku

Indoeuropska lingvistika

Fonološke i morfološke podudarnosti indoeuropskih jezika

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika A: hetitski

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika B: srednjovelški

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika C: staroarmenski

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika D: litavski

Uvod u tipologiju

Lingvistička propedeutika (od 2019. pod nazivom „Jezici svijeta“)

Staroirski jezik I

Staroirski jezik II

Čitanje staroirskih tekstova

Indoeuropeističko čitanje latinskih tekstova

Mikenski grčki

Albanski jezik

Indoeuropska mitologija